top of page

תפקידי המנחה בסביבת המודל

במהלך ההשתלמות, נדרש המנחה לבצע שתי פעולות הכרחיות בסביבת המודל:

 

צירוף המשתלמים לסביבת המודל של ההשתלמות במהלך החודש הראשון ללמידה: 

על המנחה למסור למשתלמים את הקישור לסביבה ולהנחות אותם ללחוץ עליו, להזדהות בהזדהות אחידה וללחוץ על האפשרות "רשמו אותי".

לאחר רישום המשתלמים, על המנחה לבדוק התאמה בין רשימת המשתלמים בתיק-תק למשתלמים הרשומים לסביבת המודל.

העלאת מטלת הסיכום לסביבת המודל ובדיקתה בתוך הסביבה. יש להזין ציונים בתוך המודל.

לצפייה בסרטון הדרכה                      להסבר בנושא 

מומלץ וחשוב להעלות למודל חומרי הוראה (מצגות, סרטונים, משימות א-סינכרוניות ועוד), ואת סילבוס ההשתלמות.

להרחבה בנושא עבודה בסביבת המודל 

bottom of page