Moodle -הצטרפות לסביבת ה  

לצורך הצטרפות לסביבת המודל המלווה את ההשתלמות עליכם לבצע את הפעולות הבאות:

 

לחצו על הקישור לסביבה, אותו קבלתם ממנחה ההשתלמות וגם בעת הרישום המקוון להשתלמות.

 הזדהו באמצעות "הזדהות משרד החינוך".

 בחרו באפשרות "כניסה לקורס".

 המתינו עד שמנחה ההשתלמות יאשר את הצטרפותכם לסביבה.

 

   במידה ולא צורפתם לסביבה תוך מספר ימים, אנא פנו למנחה ההשתלמות,

   ובקשו ממנו לאשר את הצטרפותכם לסביבה.