top of page

השתלמויות ייחודיות ובתחומי הדעת

פתחנו מספר קורסי פסגה לשנת תשפ"ג.

קורסים נוספים ייפתחו בהמשך.

לרישום ולתשלום

(בחרו בהשתלמות הרצויה)

לצפייה

בפירוט הקורסים

קישורי הכניסה למפגשים הסינכרוניים

bottom of page