top of page

טלדור

כרטיס מרצה

הסכם התקשרות

מרצה חדש צריך למלא את הסכם ההתקשרות עם טלדור, בצירוף צילום ת.ז ותיאום מס עדכני (שכר מרצה), ולשלוח למזכירות מרכז פסג"ה כשהוא חתום וסרוק באופן איכותי. מספר תיק ניכויים של טלדור: 930866439

 

להורדת הסכם ההתקשרות 

מנחה ההשתלמות מחוייב לשלוח למרכז הפסג"ה בכל חודש את כרטיס המרצה, כשהוא חתום בעט צבעוני וסרוק באופן איכותי.

 

להורדת כרטיס המרצה 

למשלוח כרטיס מרצה ו/או הסכם התקשרות לריקי, מזכירת הפסג"ה 

bottom of page