משלוח מסרים דרך סביבת המודל

משלוח הודעות מהמודל.png