top of page

בסביבה זו ניתן למצוא מידע אודות מגוון ההשתלמויות, להירשם אליהן, להכנס לסביבות ה-moodle המלוות אותן, ולקבל מידע אודות אופן הצפייה בגמולי ההשתלמויות השונים. 

bottom of page