top of page

פעולות מנחה לקראת סגירת ההשתלמות

לקראת סגירת ההשתלמות על המנחה לבצע את הפעולות הבאות:

בדיקת מטלות הסיכום בתוך סביבת המודל והזנת הציונים בתוך סביבת המודל.

מועד אחרון להגשת מטלות למנחה הינו עד שבועיים מסיום ההשתלמות

מילוי טופס "משתלמים שאינם זכאים לגמול"- להורדת הטופס 

משלוח קובץ אקסל עם ציוני משתלמים (ניתן להוריד מהמודל), שלוש עבודות לדוגמא, וטופס משתלמים שאינם זכאים לגמול לריקי, מזכירת הפסג"ה.

למשלוח הטופס, גליון ציונים, ושלוש עבודות לדוגמא לריקי, מזכירת הפסגה 

* בהשתלמויות מוסדיות מנחה ההשתלמות יזין את ציוני מטלות הסיכום לסביבת התיק תק,  וישלח לרכז ההשתלמות שלוש עבודות לדוגמא.  רכז ההשתלמות ימלא את טופס "משתלמים שאינם זכאים לגמול", וישלח אותו לריקי בצירוף שלוש עבודות לדוגמא.

bottom of page