top of page

פעולות המנחה בסביבת התיק-תק

מנחה ההשתלמות יכול לבצע את הפעולות הבאות בסביבת התיק תק:

צפייה ברשימת המשתלמים 

משלוח הודעות מייל למשתלמים

רישום נוכחות בתום כל מפגש (בהשתלמויות המוסדיות יעשה זאת רכז ההשתלמות)

הזנת ציונים של מטלות הסיכום - רלבנטי רק להשתלמויות המוסדיות!

  לצפייה בסרטוני הדרכה

bottom of page