top of page

פעולות מנחה בפתיחת השתלמות

לקראת פתיחתה של ההשתלמות על מנחה ההשתלמות לבצע את הפעולות הבאות:

מילוי שאלון למנחה - למילוי השאלון 

מילוי טופס בניית תכנית קורס - להורדת הטופס  

   את הטופס המלא יש לשלוח לאיריס, מנהלת הפסגה. למשלוח 

bottom of page