top of page

קורס זה מאפשר למשתלמים להרכיב בעצמם 30 שעות מתוך מגוון נושאי לימוד בתחומים שונים.

המשתלמים משתתפים במפגש פתיחה בן 3 שעות (מפגש חובה), ובנוסף בוחרים 27 שעות מתוך מגוון המבניות המופיעות בחוברת.

המבניות נלמדות במגוון מסגרות לימוד: פנים אל פנים, סינכרוני וא-סינכרוני, בהתאם למפורט בחוברת, ומועברות על ידי מגוון מנחים.

כמו בכל קורס, המשתלמים זכאים לגמול של 30 שעות בסיום, בכפוף לנוכחות של 80 אחוז מכלל המפגשים ולהגשת מטלת סיכום.

מפגש הפתיחה יתקיים בתאריך 23.10.23 בין השעות 16:30-19:00. קישור כניסה יישלח בסמוך למועד לכל מי, שייבחר מבניות.

להצטרפות לסביבת המודל
bottom of page