top of page

בשל המצב, קורס המבניות לא יתקיים השנה.

לפתרונות הלמידה (קורסים) הקיימים בשגרת חירום חזרו לדף פתרונות הלמידה.

מועדי המפגשים וקישורים
לבחירת המבניות
לעיון בחוברת המלאה
להצטרפות לסביבת המודל
למטלת הסיכום
bottom of page